[ang 50th International Home Care and Rehabilitation Exhibition - H.C.R. 2023 at Forum -] R-e nursing gown - R-e Co.

Isang kompanya ang naglalayong gawing magaan ang trabaho sa nursing home sa pamamagitan ng pagbibigay solusyon sa pamamagitan ng mga damit. Ipinapakita rin nila ang damit na pangmalakas na trabaho, pero ngayon ay mga damit na pwedeng suotin habang nasa wheelchair. Sa larangan ng nursing care, may problema sa morning care. Ito ay ang pagbihis at paghahanda ng almusal. Natanggap nila ang puna na ang pagbabago ng damit ay nagiging pabigat sa mga nursing home. Sa pagsasama-sama ng mga nursing home, nilikha nila ang produktong ito. Sa madaling salita, pwedeng magsuot ng gown habang nasa wheelchair at diretso na sa almusal. Makakaupo muna at maaring baguhin ang damit pagkatapos. Ito ay tumutugon upang magaan ang pag-aalaga sa umaga at masigurado na may oras ang caregiver at mga residente para sa mas mahusay na buhay.Generated by OpenAI

website:https://www.r-e.work/